Zapošljavanje doktoranada

Prema uvjetima natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, ustanova na kojoj su zaposleni odobreni mentori dužna je u dogovoru s odabranim mentorima raspisati javni natječaj za zapošljavanje doktoranada, prema uvjetima koje je utvrdio Upravni odbor Zaklade. U dogovoru s mentorima ustanova može imati i dodatne kriterije odabira, ali je obvezno poštovanje kriterija koje je utvrdila Zaklada.
Prijedloge odabranih doktoranada i dokumentirano obrazloženje o zadovoljavanju uvjeta potrebno je dostaviti na elektroničku adresu magdalena@hrzz.hr. Potom slijedi potpisivanje ugovora između Zaklade, ustanove i mentora. Nakon potpisivanja ugovora, Ustanove mogu zapošljavati doktorande izabrane na javnim natječajima.
Ustanova sklapa ugovor o radu s doktorandom u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ sukladno članku 42. stavak 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13) kojim je propisano da se s osobama koje rade na projektu ograničena trajanja ugovor o radu zaključuje na određeno vrijeme dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je osoba angažirana te sukladno članku 43. stavak 5. navedenog Zakona prema kojem na traženje voditelja projekta, znanstvena organizacija može zaposliti asistenta za rad na projektu na teret sredstava projekta i na rok koliko traje projekt.
Najkasnije do trećega (3.) u mjesecu ustanova treba izvršiti obračun plaće te ga poslati Zakladi. Zaklada će potrebna financijska sredstva uplatiti na račun ustanove kako bi ista bila u mogućnosti izdati naloge bankama i isplatiti plaće doktorandima paralelno s isplatom plaća znanstvenim novacima i zaposlenicima (oko desetog (10.) u mjesecu).
Ustanove su dužne evidenciju o doktorandima voditi unutar svojih internih sustava, na isti način na koji vode evidenciju zaposlenika kojima se plaća isplaćuje iz vlastitih sredstava ustanove.

Kriteriji za odabir doktoranda
 
Obvezni uvjeti
 
* Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij.
* Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.
 
Dodatni kriteriji
 
* Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.
* Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.
* Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorima.
 
Popis dokumenata potrebnih uz prijedlog doktoranda

* Izvještaj natječajnog povjerenstva
* Preslika diplome doktoranda
* Životopis doktoranda
* Potvrda o upisu na doktorski studij