Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja

Sukladno Priručniku za praćenje financiranih projekata, Hrvatska zaklada za znanost  provodi sustavno praćenje i nadgledanje napretka financiranih projekta: provođenja projektnih aktivnosti, raspolaganja dodijeljenim financijskim sredstvima te poštivanja ugovornih obveza. Izvješća se podnose u elektroničkome obliku na obrascima koje je utvrdila Zaklada, a sastoje se od opisnoga i financijskoga dijela. Obrasce za izvješće potpisuju voditelj projekta i čelnik ustanove te moraju imati pečat ustanove na za to predviđenim mjestima.     
 
Upravni je odbor na svojoj 82. sjednici održanoj 22. prosinca 2016. godine donio Odluku (broj: O-3852-2016) kojom se utvrđuju obrasci za podnošenje izvješća i obrasci za vrednovanje izvješća projekata financiranih u okviru programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“.       
Vrednovanje izvješća koje Zaklada financira u okviru programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ provest će Stalni odbor imenovan za provedbu ovoga natječaja i praćenje financiranih projekata na način da će za svaki  financirani projekt biti zadužena dva člana Stalnoga odbora koji će vrednovati napredak projekta. Uz to, od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje bit će zatražen kratki izvještaj o dosadašnjoj suradnji  s voditeljem/icom projekta te preporuke za naredno provođenje projekta. Stalni odbor  će, uzevši u obzir sve dostavljeno, Upravnome odboru predložiti zaključnu ocjenu projekta.
Identitet članova Stalnoga odbora imenovanih za provedbu i praćenje programa "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" nije javan.

Na temelju vrednovanja i preporuke Stalnoga odbora Upravni odbor Zaklade donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća, odnosno o nastavku financiranja projekta. Zajedno s obavijesti o rezultatima vrednovanja voditeljima projekata se dostavljaju obrasci s komentarima i preporukama vrednovatelja.