Proteomski pristup u otkrivanju ranih biomarkera bolesti bubrega i srca u pasa

Povratak na stranicu HRZZ projekti


Naslov projekta: Proteomski pristup u otkrivanju ranih biomarkera bolesti bubrega i srca u pasa
Program i rok: Istraživački projekti, rok studeni 2013.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Vladimir Mrljak
Ustanova: Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 

U okviru ovog istraživanja nastoji se odgovoriti na pitanje postoje li u krvi i urinu pokazatelji čijim bi određivanjem mogli ustanoviti poremećaj funkcije bubrega i srca prije razvoja težih simptoma.

Babezioza, dilatativna kardiomiopatija i kronična bolest srčanih zalistaka česte su i teške bolesti pasa. Cilj projekta je otkriti nove, rane biomarkere bolesti bubrega i srca u pasa, što će omogućiti bržu i točniju dijagnostiku, prognozu, procjenu i praćenje bolesti te doprinijeti primijeni proteomike u kliničkoj veterinarskoj medicini.
Istraživanje se vodi premisom kako određivanjem biomarkera, koji su važni pokazatelji bioloških procesa, možemo otkriti bolest u ranom stadiju, prije razvoja težih simptoma. 

Proteomika omogućuje otkrivanje novih biomarkera, između tisuća molekula proteina prisutnih u biološkim uzorcima. Novootkriveni biomarkeri mogli bi pronaći svoju primjenu u kliničkim laboratorijima, kako veterinarskim, tako i u humanim  biokemijskim laboratorijima, u postupku dijagnostike poremećaja funkcije bubrega i srca. 

Na slici se vidi dvodimenzionalna PAGE elekroforeza napravljena u duplikatu na uzorcima pasa s babeziozom i zdravim psima. Slika gela dobivena je nakon prve dimenzije (izoelektrično fokusiranje)pomoću IPG traka pH 3-10, te druge dimenzije na 4-12% gradijentnim SDS-PAGE gelovima. Proteini u gelu vizualizirani su bojenjem s Coomassie blue.

U okviru ovog projekta ostvarena je i suradnja s renomiranim proteomskim laboratorijima: Faculty of Veterinary Medicine University of Murcia, Spain; University of Veterinary Medicine, Kosice, Slovak Republic. Istraživači na projektu proveli su određeno vrijeme u renomiranim laboratorijima usvajajući nove vještine i znanja, te sudjelovali u različitim zajedničkim istraživanjima, a tijekom protekle godine nastupile su značajne promjene i u potpori ustanove. 

Veterinarski  fakultet Sveučilišta u Zagrebu omogućio je projektu, putem FP7 projekta „VetMedZg“, korištenje Laboratorija za proteomiku sa svom opremom za provođenje proteomskih istraživanja u vrijednosti od preko 4,5 milijuna kuna (u laboratoriju površine 90m 2 nalazi se sva oprema za pripremu uzoraka te maseni spektrometar (LC-MS/MS)). 

Slike pasa preuzete su sa mrežne stranice projekta,  www.biodog.hr, a autor slika je (vlasnik pasa) Nikola Perković