Zatvoreni natječaji

Natječaj QuantERA 2019
 

30. ožujka 2020.Cilj natječaja je bolje razumijevanje biologije i patogeneze koronavirusa, specifično virusa SARS-CoV-2 i zarazne bolesti COVID-19, upravljanja krizom tijekom i nakon epidemija uzrokovanih koronavirusima te organizacije i provedbe nastave na daljinu na svim obrazovnim razinama.

Istraživačke teme natječaja:
 1. Imuni odgovor i razvoj novih pristupa u dijagnostici COVID-19
 2. Razvoj novih cjepiva, tretmana, lijekova i pripravaka za inhibiciju COVID-19
 3. Društveni aspekti COVID-19 pandemije
 4. Obrazovni aspekti pandemije

Datum raspisivanja natječaja: 30. ožujka 2020. godine
Rok za prijavu: 20. travnja 2020. godine do 13:00 sati (CET)
Proračun: cca 14.000.000,00 kuna, financiranje po projektu od 600.000,00 do 1.500.000,00 kuna za istraživačku temu 1 i 2, od 400.000,00 kn do 750.000,00 kn za istraživačku temu 3 i 4
Trajanje financiranja projekta: 18 mjeseci
Okvirni početak projekta: lipanj 2020. godine
 
Prijava na natječaj sastoji se od dostave projektnoga prijedloga na obrascima za prijavu koji se podnosi samo u elektroničkome obliku putem e-pošte na adresu ip-corona@hrzz.hr.
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se putem elektroničke pošte na adresu: ip-corona@hrzz.hr ili telefonski na broj 051 228 690.
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni dva puta tjedno u često objavljenim pitanjima na mrežnim stranicama Zaklade.
 
TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
PRIJAVNI OBRAZAC
OBRAZAC POTPORA ORGANIZACIJE
FINANCIJSKI PLAN
Obrazac za istorazinsko vrednovanje

 
3. ožujka 2020.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
 
Ukratko o natječaju IP-2020-02:
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 4 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2020-02 (.pdf)
Upute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)
HRZZ Etička pitanja

 
 
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals IP-2020-20 (.pdf)
 
 
 
 
Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2020-02) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama.
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 
 
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Ukratko o natječaju UIP-2020-02:
 
Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 29. studeni 2019.
Rok za prijavu: 13. veljače 2020., u 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Trajanje financiranja projekta: 5 godina

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)
 
 
 
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)
 
 
 
 
 

29. siječnja 2020.
 
Temeljem bilateralnog sporazuma o suradnji između Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko – hrvatskih istraživačkih projekata. U slovensko–hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije. Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog u skladu s natječajem ARRS-a te ga prijavljuje na natječaj Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta Hrvatskoj zakladi za znanost, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, podnosi prijavu koja se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana hrvatskog istraživačkog projekta, Potpore matične organizacije hrvatskog istraživačkog projekta, pisama namjere te dodatne dokumentacije.
 
Projektne prijave sadrže zajednički znanstveni opis projekta i naznačuju znanstveni doprinos slovenskih i hrvatskih istraživača. Slovenski i hrvatski dio istraživačkog projekta mora biti usko povezan i komplementaran te znanstveni doprinos obje strane mora biti jasno razrađen, vidljiv i transparentan.
 
Postupak prijave:
1. Zajednički projekt slovensko – hrvatske istraživačke grupe podnosi slovenski glavni istraživač nadležnoj agenciji, odnosno Javnoj agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) u punoj dokumentaciji traženoj natječajem ARRS-a.
2. Hrvatski istraživač istovremeno podnosi prijavu Istraživačkog projekta Hrvatskoj zakladi za znanost. 
3. Prijava HRZZ-u se sastoji od Administrativnog obrasca, Radnog plana i Financijskog plana, Potpore matične organizacije, pisama namjere te dodatne dokumentacije. Radni plan sadrži aktivnosti zajedničkog projekta koje provodi hrvatska istraživačka grupa, dok Financijski plan sadržava samo one troškove koje će financirati HRZZ. 
4. Postupak evaluacije za ovaj Natječaj provodi ARRS, dok HRZZ sudjeluje u procesu procjenjivanjem prihvatljivosti prijavitelja.
 
Upiti vezani za natječaj primaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: ips@hrzz.hr. 
 
Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.
 
Ukratko o natječaju IPS-2020-01:
 
Datum raspisivanja natječaja: 13. prosinca 2019.
Rok za prijavu: 29. siječnja 2020. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Trajanje financiranja projekta: 3 godine

Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava koji će bit otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav. 

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)
 
TEKST NATJEČAJA “ Istraživački projekti – Slovensko-hrvatski bilateralni projekti“ IPS-2020-01 (.pdf)
U
pute za prijavitelje na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020. (.pdf)
 
Radni plan
Financijski plan
Obrazac potpora organizacije

CALL FOR PROPOSALS_Research Projects – Slovenian-Croatian bilateral projects-IPS-2020-01-English (.pdf)
 
Work plan
Financial plan
* Institutional Support Letter
 

21. siječnja 2020.


 
 
Svrha natječaja je stabilno financiranje razvoja karijera doktoranada. Mentorima se omogućuje da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te tako usmjeriti njihovu karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 19. studeni 2019. godine
Rok za prijavu mentora: 21. siječnja 2020. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: sredina 2020. godine

TEKST NATJEČAJA

CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.


2. listopada 2019. 

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 26. kolovoza 2019.
Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00
 
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.
 
Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Projekt treba provesti do kraja 2020. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.
 
Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.
 
 
 

Programme  "Support to Researchers for Applying to European Research Council Programmes" 


The objective of the Call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting Researcher) and current ERC projects’ Principal Investigators (Host Researcher), with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for ERC programmes. This programme shall finance visits to ERC-funded projects that are being implemented at the time of the call and visit, in the duration of 1 to 6 months.
 
Short information about the Call:
Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific Organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
 
The Visiting Researcher has to meet the following criteria:
 - Active research profile with results recognised at the international level; the Visiting Researcher has to meet the profile for an ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.
 
Call release date: 26 August 2019
Call closing date: 2 October 2019
 
The Call is open to all scientific fields.
 
Maximum expenses per researcher: the amount of financing provided by HRZZ shall equal 2.000,00 EUR net per month (in HRK equivalent) for accommodation and food. Cost of travel to the Host Institution shall also be covered. 
 
Duration of the visit: 1 to 6 months.
Estimated end of evaluation: December 2019
Project needs to be finalised by the end of 2020.
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.
 
Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation have to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English only.
 
All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)
Letter of support of the ERC Principal Investigator
 
Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)

 

24. 5. 2019.

Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-2019-04:

Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2019. godinu oko 40.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istodobno biti voditelj i/ili suradnik na najviše dva istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednoga projekta i suradnik na drugome ili kao suradnik na dvama projektima. Za ovaj natječaj gore navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji su voditelji projekta i/ili suradnici na projektima koji završavaju do 31. prosinca 2019. godine.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava

NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Istraživački projekti” IP-2019-04 (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

 
 

Svi upiti vezani uz natječaj „Istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu istrazivacki@hrzz.hr . Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Prvi odgovori će biti objavljeni 8. ožujka 2019.Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-2019-04) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kompetitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 28. veljača 2019.
Rok za prijavu: 24. svibanj 2019. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: oko 20.000.000,00 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2.000.000,00 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1.500.000,00 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: siječanj 2020. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava
Predlagatelj projektnog prijedloga je znanstvenik koji u trenutku prijave nije voditelj niti na jednom projektu koji financira HRZZ, nije (bio) voditelj HRZZ-ovog Uspostavnog istraživačkog projekta, nije prijavljen kao suradnik na ovom natječajnom roku (UIP-2019-04) te nije voditelj projekta financiranog iz drugih izvora u okviru natječaja sličnih ciljeva.
Predlagatelj projektnog prijedloga može biti suradnik na jednom tekućem HRZZ Istraživačkom projektu ili može biti prijavljen kao suradnik na jednom projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj Istraživački projekti u 2019. godini. 
 
NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (hrvatska verzija dokumentacije)

TEKST NATJEČAJA “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj “Uspostavni istraživački projekti” UIP-2019-04 (.pdf)


NATJEČAJNA I PRIJAVNA DOKUMENTACIJA (engleska verzija dokumentacije)

Call for Proposals UIP-2019-04
Application Form
 
 

Svi upiti vezani uz natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ zaprimaju se na adresu uspostavni@hrzz.hr. Odgovori na sve upite pristigle od četvrtka u 9:00 sati do ponedjeljka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost utorkom poslije 14:00 sati, a odgovori na upite pristigle od ponedjeljka u 9:00 sati do četvrtka u 8:59 sati bit će dostupni na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost petkom poslije 14:00 sati. Odgovori će biti objavljeni poštujući anonimnost autora upita te povjerljivost podataka u upitu. Prvi odgovori će biti objavljeni 8. ožujka 2019.
 


3. 1. 2019.

 Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "Znanstvena suradnja"


Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.5.2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.
Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.
Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 
Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/). EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

15. 2. 2019.
Dostupne su nove verzije (1.4._15.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl) i Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:
 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga dodano je da se doktorandi i poslijedoktorandi zapošljavaju na puno radno vrijeme;
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga izbrisana je napomena vezana uz izdavanje računa za troškove prijevoza i smještaja sa str. 12. u kojoj je bilo navedeno da računi za troškove prijevoza i smještaja moraju glasiti na matičnu organizaciju voditelja projekta. Naime, osim opcije da prijevoz i smještaj izravno plati matična organizacija voditelja projekta, račune za prijevoz i smještaj može podmiriti i osoba koja koristi ove usluge, a kojoj je izdan putni nalog od matične organizacije provedbe projekta, a u svrhu obračuna i refundacije troškova matičnoj organizaciji prilaže račune koji su joj izdani kao fizičkoj osobi te potvrde o plaćanju.
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga, str. 8, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje, razdvojene su stavke Kopija potvrde o državljanstvu/nacionalnosti za suvoditelja i Kopija potvrde o radnom odnosu suvoditelja kako bi bilo jasno da samo potvrda o radnom odnosu suvoditelja mora biti na engleskom jeziku.

6. 2. 2019. 
Dostupne su nove verzije (1.3._5.2.2019.) Natječaja za prijavu projektnih prijedloga (hrv/engl), Uputa za podnositelje projektnih prijedloga (hrv/engl) te Obrasca za prijavu (hrv/engl). Izmjene se odnose na sljedeće:
 • U Natječaju za prijavu projektnih prijedloga izmijenjen je datum važenja potvrde Porezne uprave kako bi bio usklađen s tekstom iz Uputa za podnositelje projektnih prijedloga, te sada glasi: „Potvrda ne smije biti starija od 30 dana na dan podnošenja prijave i treba biti ovjerena od strane Porezne uprave.“.
 • U Obrascu za prijavu na dijelu stranica uklonjeno je zaglavlje s logom i lentom ESF-a kako bi se moglo poštivati ograničenje donje margine (1.5).
 • U Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na str. 14. uklonjen je stavak 5. Troškovi za usavršavanje i znanstveno istraživanje koji se odnosio na ograničenje od 7.500,00 HRK  za troškove smještaja i prijevoza. Sukladno izmjeni, troškovi smještaja i prijevoza u okviru kratkoročne mobilnosti nisu ograničeni iznosom, ali moraju odgovarati realnim iznosima ovisno o lokaciji.
 • U uputama za podnositelje, dio D Prilozi i upute za ispunjavanje (str. 8.) dodana su pisma namjere. Pismo obveze (letter of commitment, u propisanom obrascu) dostavljaju partnerska organizacija, organizacija podnositelja i organizacija suvoditelja. Suradnici koji nisu s matične organizacije podnositelja (uključujući umirovljenike, studente i nezaposlene) prilažu pismo namjere u slobodnoj formi na hrvatskom i engleskom jeziku (u slučaju stranaca samo na engleskom jeziku).
3. 1. 2019.
Dostupne su nove verzije natječajne dokumentacije. Izmjene u odnosu na natječajnu dokumentaciju objavljenu 2. studenoga 2018. godine odnose se na sljedeće:
 • Produljenje trajanja financiranih projekata s prethodno planiranog 31. prosinca 2022. godine na 31. svibnja 2023. godine.
 • Izmjena formulacije iz Natječaja za prijavu projektnih prijedloga, str. 4. „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj ne može biti voditelj ili suvoditelj niti jednog UKF ili HRZZ projekta koji je u tijeku.“ u sljedeću formulaciju: „U vrijeme otvaranja Natječaja podnositelj može biti voditelj, suvoditelj ili suradnik na najviše jednom UKF ili HRZZ projektu koji je u tijeku.“.
 • Vezano uz pravilo o mogućem sudjelovanju na najviše dva projekta istovremeno i dalje vrijedi iznimka za projekte koji završavaju u 2019. godini uz izmjenu datuma završetka provedbe s 30. lipnja 2019. godine na 31. kolovoza 2019. godine.
 • Produljenje roka za zapošljavanje doktoranda sa šest na devet mjeseci od početka projekta.
 • Dodana je napomena da je plaća doktoranada prihvatljiv trošak od trenutka upisa na doktorski studij, sukladno pravilima ESF-a.
 • Sukladno odluci provedbenih tijela ESF-a neizravni se troškovi obračunavaju prema fiksnoj stopi od 5% ukupno planiranih troškova osoblja.
Napomena: U nastavku su objavljene važeće verzije natječajne dokumentacije. 

Natječaj i upute
PZS-2019_Natječaj za prijavu projektnih prijedloga
PZS-2019_Call for Proposals

PZS-2019_Upute za podnositelje projektnih prijedloga
PZS-2019_Guide for Applicants
 
Prijavna dokumentacija
PZS-2019_Administrativni obrazac - administrativni se obrazac automatski generira iz EPP sustava
PZS-2019_Administrative form

PZS-2019_Obrazac za prijavu
PZS-2019_Application Form

PZS-2019_Obrazac za životopis_Voditelj projekta
PZS-2019_CV Form_Applicant

PZS-2019_CV Form_Co-leader

PZS-2019_Financijski plan - financijski će se plan ispunjavati unutar EPP sustava, stoga je .xlsx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Financial plan

PZS-2019_Radni plan - radni se plan ispunjava unutar EPP sustava, stoga je .docx dokument samo ogledni primjerak
PZS-2019_Work plan

PZS-2019_Pismo obveze organizacije podnositelja
PZS-2019_Letter of commitment_Applicant organization

PZS-2019_Letter of commitment_Co-leader organization

PZS-2019_Pismo obveze_Partner
PZS-2019_Letter of commitment_Partner

PZS-2019_Izjava Organizacije_podnositelj

PZS-2019_Izjava Organizacije_partner

PZS-2019_Eticka_pitanja

Kriteriji za administrativni pregled i vrednovanje
PZS-2019_Protokol za Administrativni pregled prijava
PZS-2019_Individual Evaluation Form (Peer Review)
PZS-2019_Obrazac-Panel_završno vrednovanje

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu znanstvena.suradnja@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

 
  
 
21. studenoga 2018.

Natječaj QuantERA 2019


Mreža QuantERA (ERA-NET Cofund in Quantum Technologies) objavljuje drugi poziv na podnošenje prijedloga u području kvantnih tehnologija. Podneseni prijedlozi trebali bi biti primjer suradnje i višedisciplinarnosti u naprednoj znanosti i/ili najsuvremenijem inženjerstvu, koji imaju potencijal za pokretanje ili poticanje novih smjerova razvoja kvantnih tehnologija, čime će se Europi omogućiti da ubrzo preuzme vodeću ulogu u tim perspektivnim područjima tehnologija budućnosti.

Projektni prijedlozi trebali bi obuhvaćati jedno od sljedećih područja ili više njih:
 1. kvantna komunikacija
 2. kvantna simulacija
 3. kvantno računanje
 4. kvantne informacijske znanosti
 5. kvantno mjeriteljstvo.
Dostupna financijska sredstva: oko 20 milijuna EUR (HRZZ sudjeluje u natječaju s 200.000 EUR).

Postupak prijave i vrednovanja: Projektne prijedloge podnose konzorciji koji se sastoje od istraživača/istraživačkih skupina iz barem tri države koje sudjeluju u Natječaju QuantERA 2019, a prijave se podnose u jednom koraku (istovremeno se podnose skraćeni prijedlog i konačni prijedlog).

Koordinator konzorcija skraćene i konačne prijedloge ispunjava na obrascima koji se nalaze u nastavku, a podnosi ih putem sustava ESS, koji će biti dostupan na mrežnim stranicama QuantERA-e u prosincu 2018. Koordinator u sustav ESS unosi opis projekta te administrativne i financijske podatke o projektu.

Prijedlozi će se vrednovati na temelju sljedećih kriterija:
 1. izvrsnost
 2. učinak
 3. kvaliteta i učinkovitost provedbe.
Rok za podnošenje skraćenih i konačnih prijedloga je 18. veljače 2019. u 17.00 CET. 

Zemlje koje sudjeluju u natječaju: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Norveška, Poljska , Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Cilj je QuantERA-e širenje izvrsnosti u istraživanjima u cijelom europskom gospodarskom prostoru. Stoga se konzorciji potiču da uključe partnere iz novih zemalja članica EU-a i zemalja kandidatkinja koje sudjeluju u natječaju: Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Latvije, Litve, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Turske.

Za više informacija posjetite službenu objavu Natječaja 2019 na sljedećoj poveznici. Svi relevantni dokumenti nalaze se u nastavku:
Alat za pretraživanje potencijalnih partnera (Partner Search Tool): QuantERA je osigurala poseban mrežni prostor za umrežavanje partnera. Ako želite objaviti projektnu ideju, registrirajte se na sljedećoj poveznici: https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Upute za voditelje istraživačkih skupina iz Hrvatske u okviru projektnog konzorcija (hrvatski prijavitelji), u kojima su navedeni uvjeti koje moraju ispuniti i dokumentacija koju će morati dostaviti Hrvatskoj zakladi za znanost u roku od 10 dana od podnošenja projektnog prijedloga od strane cijelog konzorcija nalaze se u nastavku:
Svim se partnerima u projektnim konzorcijima preporučuje da provjere nacionalne kriterije i uvjete prihvatljivosti koje propisuje organizacija iz njihove zemlje jer su u njima navedene važne informacije, kao što su informacije o ispunjavanju tablica proračuna.

Za dodatne informacije možete se obratiti sljedećim osobama:

Informacije o cjelokupnom Natječaju QuantERA 2019:
 • Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
Koordinator konzorcija QuantERA, National Science Centre (NCN), Poljska
Hrvatski prijavitelji sa svojim se upitima mogu obratiti izravno Hrvatskoj zakladi za znanost
 • Kristina Kotiščak (voditeljica Odjela za međunarodne programe i fondove), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (koordinator međunarodnih natječaja), e-mail: dario@hrzz.hr.

 

QuantERA Call 2019


QuantERA Network is pleased to announce its 2nd call for proposals in the field of quantum technologies. Submitted proposals should explore collaborative advanced multidisciplinary science and/or cutting-edge engineering with the potential to initiate or foster new lines of quantum technologies and help Europe grasp leadership early on in promising future technology areas.
Thematic scope of proposals should include one or more of the following areas:
 1. Quantum communication
 2. Quantum simulation
 3. Quantum computation
 4. Quantum information sciences
 5. Quantum metrology sensing and imaging
Funding: ca. EUR 20 M

Application and evaluation procedure: A one stage application procedure (joint submission of short and full proposals) will be open for consortia composed of researchers from at least three countries participating in the QuantERA Call 2019.
The coordinator compiles a short and a full proposal using the templates available below and submits them via the Electronic Submission System (ESS): she or he uploads the project description in the ESS and enters the administrative and financial project data in the ESS. The ESS will be open in late December 2018.

Proposals will be evaluated according to the following criteria:
 1. Excellence,
 2. Impact,
 3. Quality and efficiency of the implementation.
The deadline for submitting short and full proposals is February 18th, 2019, 17.00 Central European Time.

Participating countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

QuantERA aims at spreading research excellence throughout the whole European Research Area. Therefore, proposal consortia are encouraged to include partners from the widening countries participating in the call: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and Turkey.

Partner Search Tool: QuantERA has secured a dedicated networking space. To share your project idea please register at https://ncn.gov.pl/partners/quantera2/.

Info & networking session will be organized by the QuantERA consortium on December 5th, 2018 during the ICT 2018 Event in Vienna. The event will take place in the Austria Center Vienna (Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220, Wien) in Room L8 from 14.30 until 16.00. Interested researchers and stakeholders can register for the event here.

For details please refer to the QuantERA Call 2019 Announcement. All relevant documents are provided below:
Guidelines for Principal Investigators (Croatian applicants), which include the conditions to be met and the documentation that will have to be submitted to the Croatian Science Foundation after submission of the consortium project proposal, are as follows:
All applicants are advised to check the relevant national eligibility criteria and requirements, as those provide important information, for instance on how to fill out the budget tables.

If you have any question regarding the national eligibility rules, please contact a respective National/ Regional Funding Organisation. For national contacts in the QuantERA countries, please see the QuantERA Call 2019 Announcement.

For further information, please contact:

Call Information:
 • Mr. Jérôme Lasne (Agence Nationale de la Recherche, ANR), e-mail: jerome.lasne@anr.fr, tel. +33 (0)1 73 54 83 38
QuantERA Coordinator, National Science Centre (NCN), Poland
Croatian Principal Investigators should contact the Croatian Science Foundation directly: 
 • Kristina Kotiščak (Head of the International Programmes and Funds Department), e-mail: kristinak@hrzz.hr
 • Dario Lečić (International Programmes Coordinator), e-mail: dario@hrzz.hr
 
 

27. travnja 2018. godine

Cilj je natječaja "Partnerstvo u istraživanjima" potpora partnerstva u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: javna ustanova) i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva: tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije itd. (u daljnjem tekstu: partnerska organizacija).
Program podupire relevantna znanstvena istraživanja, koja mogu ubrzati razvoj novih i postojećih poduzeća te nastoji privući one predstavnike partnerskih organizacija koji će značajno doprinijeti ekonomskom, tehnologijskom i društvenom razvoju Republike Hrvatske.
Posebni cilj ovoga programa je provedba partnerskog istraživanja kako bi se:
 • Podržala istraživanja koja imaju potencijal za vidljiv i relevantan ekonomski ili društveni učinak
 • Jačale veze između hrvatskih javnih znanstvenih ustanova i gospodarstva
 • Omogućio transfer znanja i/ili tehnologija
 • Uspostavile poveznice s korisnicima rezultata istraživanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 27. travnja 2018.
Rokovi za prijavu: 2. srpnja i  3. prosinca 2018.

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.

Ukupni proračun natječaja (financiranje Zaklade): 15.000.000,00 kn
Godišnji iznos financiranja po projektu (financiranje Zaklade): financiranje koje po projektu dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta (u slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta). HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun javne ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta).
 
Kontakt
Upiti vezani uz natječaje zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu: partner@hrzz.hr.

Natječaj "Partnerstvo u istraživanjima"
Administrativni obrazac
Prijavni obrazac
Obrazac Radni plan
Obrazac Financijski plan
Obrazac Potpora ustanove
Obrazac Potpora partnerske ustanove

Obrazac za vrednovanje A
Peer Review Form B
Obrazac za vrednovanje C

Upute za podnositelje projektnih prijedloga

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.

 

11. rujna 2018. godine

 Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti
  
Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti također i kandidati čiji su Istraživački projekti s roka IP-01-2018 u postupku vrednovanja.
 
Datum raspisivanja natječaja: 11. lipnja 2018. godine
Rok za prijavu mentora: 11. rujna 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 200
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak financiranja: prva polovica 2019. godine
 
TEKST NATJEČAJA

CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori biti će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.

 


03. travnja 2018. godine

Tenure Track Pilot program


Tenure Track Pilot Program (program) je financiran  temeljem Okvirnog sporazuma između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, potpisan 30. lipnja 2015., a koji definira opće ciljeve Švicarsko-hrvatske suradnje.
Cilj programa je pružanje podrške uspostavi karijere izvrsnih mladih znanstvenika u osnivanju neovisne istraživačke grupe te stjecanju uvjeta i sposobnosti za buduće zapošljavanje. Ovaj program za izvrsne mlade znanstvenike predstavlja novi model razvoja karijere na temelju jasnih i međunarodno konkurentnih i, što je još važnije, međunarodno usporedivih kriterija, zasnovanih na zaslugama. Program će se provoditi u suradnji s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL-om).
 
Financirat će se 4-5 neovisnih istraživačkih grupa.
 
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2018.
Rok za prijavu: 3. srpanj 2018. (13:00, CET).

Predregistracija: Predregistracija je obavezna.
Prije prijave na natječaj potrebno je napraviti predregistraciju. Rok za predregistraciju je 20. svibnja 2018. godine, 13:00 (CET).

Istraživačka područja: biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, tehničke znanosti i prirodne znanosti te interdisciplinarni prijedlozi.
Glavni istraživači: znanstvenik bilo kojeg državljanstva u ranoj fazi razvoja karijere.
Najveći iznos po projektu: 900.000 CHF do 1.100.000 CHF ili od 6.194.117 HRK do 7.570.587 HRK.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina.
Okvirni početak projekta: siječanj 2019. godine.
Jezik: Svi dokumenti dostavljaju se na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja dostavljaju se isključivo na engleskom jeziku na e-mail adresu: ttp@hrzz.hr.
 
Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.
 
EPP sustavu otvoren je pred-prijavni modul TTP-2018-07 za sve korisnike.
 
 

Tenure Track Pilot Programme


The Tenure Track Pilot Programme (programme) is financed within the Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Republic of Croatia concerning the implementation of the Swiss-Croatian cooperation programme to reduce economic and social disparities within the enlarged European Union, signed 30 June 2015, defines the overall objectives of the Swiss-Croatian cooperation.
The aim of the programme is to support young researchers in forming independent research groups and acquiring prerequisites and skills for future employment. This programme for outstanding young researchers represents a new model of career development based on clear and internationally competitive and, more importantly, internationally comparable and merit-based criteria. The Programme will be implemented in co-operation with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).
 
The programme will support the development of 4-5 independent research groups.


Call opening: 3 April 2018.
Deadline for submission of applications:   3 July 2018 (13pm, Croatian Local Time).

Pre-registration: Before applying to the call for proposals it is obligatory to pre-register. Deadline for pre-registration is 20 May 2018, 13:00 (CET). Pre-registration will be submitted into the EPP system on official form.

Starting date for the JRPs: 1 January 2019.
Research fields: Engineering (e.g. electrical & mechanical engineering, microelectronics, advanced manufacturing, materials, nanotechnology, robotics, biomedical engineering, environmental and ecological engineering), Computer Sciences (e.g. data sciences, communication systems), Basic Sciences (e.g. physics, neurosciences, life sciences, chemistry). Interdisciplinary proposals are highly welcomed.
Principal Investigator (PI): researcher of any nationality in early stage of their career.
Maximum grant: 900.000 CHF to 1.100.000 CHF or from 6.194.117 HRK to 7.570.587 HRK.
Project duration: 5 years.
Language: All documents are to be submitted in English.
 
All enquiries related to the Call will be accepted only in English via the following e-mail address: ttp@hrzz.hr.

Received enquiries and answers will be posted on the HRZZ web site.

EPP system now available for Pre-registration for TTP project proposals.


Call for proposals TTP 2018 
Natječaj TTP 2018

Guidelines for Applicants

Pre-registration form
Host Institution Support Letter

Administrative Form
Application Form
Financial Plan
Work Plan

Evaluation criteria
Final criteria for evaluation

DISCLAIMER: An updated version of the Financial Plan Form has been released. Please use the updated form.29. ožujak 2018. godine
 

Program Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekta radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjete voditeljima ERC projekata koji se trenutno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjetu, u trajanju od 3 do 4 mjeseca.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.

Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2018.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2018. do 13:00

Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: srpanj 2018. godine.
Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.

Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.

 

Programme  “Support to researchers for the application to the ERC programmes“.


Objective of the call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting researcher) and one of the current ERC projects Principal Investigator, with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for the ERC programmes. This programme finances visits to the ERC-funded projects that are implemented at the time of the call and visit, in the duration of 3 to 4 months.

Short information about the call:
- Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
The Visiting Researcher has to fulfil the following criteria:
- Active research profile with results recognised internationally; the Visiting researcher has to meet the profile for the ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.

Release date: 29 March 2018
Closing date: 2 May 2018

The call is open to all scientific fields.
Applicant: researcher with internationally recognised achievements in science and/or technology
Maximum monthly expenses per researcher: financing by HRZZ is 2.000,00 EUR net (in HRK per month for accommodation and food. Cost of travel to the Host institution shall also be covered. 
Duration of the visit: 3 to 4 months.
Estimated end of evaluation: July 2017
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.

Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation has to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English.

All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje Istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)

Letter of support of the ERC Principal Investigator

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače
Kontakti voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače

 

19. siječnja 2018.

Hrvatsko-švicarski program istraživanja (engl. Croatian-Swiss Research Programme - CSRP) 2017. - 2023.
 
Švicarska sudjeluje u proširenju Europske unije financijski potpomažući aktivnosti koje doprinose smanjenju gospodarskih i socijalnih nejednakosti između zemalja članica. Republika Hrvatska, kao najnovija zemlja članica Europske unije, korisnica je takve vrste potpore. Jedno od odabranih područja suradnje s Republikom Hrvatskom su i znanstvena istraživanja, zbog čega je i razvijen Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.
Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023. odgovara na potrebe hrvatske znanstvene zajednice za jačanjem međunarodne integracije te posebice za razvijanjem suradnje sa znanstvenicima iz zemalja zapadne Europe. Ovaj cilj ostvaruje se pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekta između Švicarske i Hrvatske.
 
Zajednički istraživački projekti omogućit će znanstvenicima iz Hrvatske da zajedno sa znanstvenicima iz Švicarske, u obliku konzorcija, provode istraživačke aktivnosti. Istraživanje će se provoditi na hrvatskim i švicarskim znanstvenim institucijama.
 
Datum raspisivanja natječaja: 9. listopada 2017.
Rok za prijavu: 19. siječnja 2018. (17:00 CET).
 
Istraživačka područja: sva znanstvena područja.
Predlagatelji projektnog prijedloga: Švicarski i hrvatski znanstvenici zajednički pripremaju projektne prijedloge. Švicarski glavni istraživač odgovoran je za podnošenje prijave projektnog prijedloga. Za švicarskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je definirala Švicarska nacionalna zaklada za znanost, a za hrvatskog glavnog istraživača primjenjuju se opći kriteriji prihvatljivosti koje je propisala Hrvatska zaklada za znanost.
Proračun programa za projekte: 4.203.000 CHF
Najveći iznos financiranja po projektu: 400.000 CHF (švicarskom partneru može se dodijeliti najviše 50% od ukupnog iznosa potpore).
Trajanje financiranja projekta: do 3 godine.
Okvirni početak provedbe projekta: listopad 2018. godine
Jezik: Svi dokumenti vezani uz prijavu projektnog prijedloga dostavljaju se na engleskom jeziku.

Osoba može biti prijavljena na ukupno dva projekta na ovom natječajnom roku, uzimajući u obzir projekte Zaklade koji su financirani na natječajnim rokovima u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Status glavnog istraživača iz Hrvatske u sklopu ovog bilateralnog projekta, Zaklada razmatrati kao status suradnika na projektu. Stoga osoba koja se prijavljuje kao glavni istraživač ili suradnik na CSRP projektu može biti u statusu suradnika na još jednom prijavljenom ili projektu financiranom od strane Zaklade ili u statusu voditelja prijavljenog ili tekućeg projekta financiranog od strane Zaklade ili Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“. Iznimku čine voditelji projekata prijavljenih na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“ s rokova iz 2013. i 2014. godine koji, sukladno uvjetima navedenih natječaja, ne mogu sudjelovati na drugim natječajima niti u statusu voditelja ni suradnika.

Kako bi olakšali komunikaciju između hrvatskih i švicarskih prijavitelja na Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017.-2023. te im se osigurao alat za pronalazak partnera, Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa Švicarskom nacionalnom zakladom za znanost kreirale su grupu na LinkedIN s nazivom: „Croatian-Swiss Research Programme 2017-2023“. Grupi možete pristupiti ovdje.
 
Poziv na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Prijevod s engleskog Poziva na natječaj za Hrvatsko-švicarski program istraživanja

Upiti se postavljaju isključivo e-poštom na adresu csrp@hrzz.hr.


Croatian-Swiss Research Programme 2017 – 2023 (CSRP)
 
Switzerland is participating in the EU enlargement by supporting the efforts to reduce economic and social disparities. The supported countries include Croatia, one of the most recent EU members. One of the selected fields of cooperation with Croatia is scientific research and a specific Programme, the Croatian-Swiss Research Programme 2017 – 2023 (CSRP), has therefore been set up.
 
The CSRP responds to the Croatian scientific community’s demand for more international integration and cooperation with colleagues from Western Europe in particular. It does so by mobilising research capacities in Switzerland and Croatia, and by supporting scientific cooperation in the form of Joint Research Projects (JRPs) between Switzerland and Croatia through the provision of research grants.  
 
Joint Research Projects (JRPs) between Switzerland and Croatia shall enable scientists from Croatia, jointly with scientists from Switzerland, to undertake, in the form of consortia, to implement research activities. Research is to be carried out at the Croatian and Swiss research institutions.
 
Call opening: 9 October 2017
Call closure: 19 January 2018 (17:00 CET)
 
Research areas: all
Applicants: Swiss and Croatian researchers jointly prepare project proposals. Swiss PI is responsible for the submission of the application. For the Swiss PI, the general SNSF eligibility criteria apply and for the Croatian PI, the CSF eligibility criteria apply.
Budget of the JRPs: 4.203.000 CHF
Maximum amount of financing per project: 400.000 CHF (For each project, a maximum of 50% of the grant may go to the Swiss partner).
Project duration: up to 3 years.
Possible starting date for the projects: October 2018
Language: All documents are to be submitted in English.
 
Call for Croatian-Swiss Research Programme 
 

Swiss-Croatian Cooperation Programme
 12. siječnja 2018.
 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Svrha Projekta je razviti cjelovit i stabilan program financiranja razvoja karijera doktoranada i omogućiti mentorima da u svoja znanstvena istraživanja uključe doktorande koji žele sudjelovati u istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj Projekta je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili gospodarstvu.
 
Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće doktoranda, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja.
 
Na natječaj se mogu prijaviti znanstvenici koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima Zaklade, UKF-a, različitim EU (FP7, Obzor 2020.) i drugim međunarodnim kompetitivnim projektima te znanstvenim centrima izvrsnosti, uz koji će biti vezan istraživački razvoj doktoranda. Projekt mora trajati najmanje 18 mjeseci od roka prijave.

Ovaj je natječaj sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, specifičan cilj Operativnog programa 10.II.3. Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2017. godine
Rok za prijavu mentora: 12. siječnja 2018. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 154
Pojedinačan iznos financiranja: ukupan trošak plaće doktoranda
Trajanje financiranja: najviše 4 godine
Okvirni početak: rujan 2018. godine
 
TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS
 
Prijava na natječaj moguća je isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/).
 
Prijavna dokumentacija
Obrazac A – Prijava mentora
Obrazac B – Detaljan plan razvoja karijere doktoranda
Obrazac C - Potpora Organizacije
Potvrda Porezne uprave o stanju poreznog duga
Izjava organizacije
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
NACRT UGOVORA
 
Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr

Zaprimljeni upiti kao i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Zaklade.


10. siječnja 2018.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
Programom „Istraživački projekti“ financiraju se temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.
Ukratko o natječaju IP-01-2018:

Datum raspisivanja natječaja: 2. studenog 2017.
Rok za prijavu: 10. siječnja 2018. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Projekt: temeljna ili primijenjena istraživanja koja provodi prepoznatljiva istraživačka grupa
Proračun za 2018. godinu: 60.000.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekta: 4 godine
Okvirni početak projekta: rujan 2018. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.

Jedan istraživač može istovremeno biti u statusu voditelja i/ili suradnika na najviše 2 istraživačka i/ili uspostavna istraživačka projekta i to kao voditelj jednog i suradnik na drugom projektu ili kao suradnik na dva projekta. Za ovaj natječaj navedeno pravilo ne odnosi se na one istraživače koji imaju status voditelja projekta i/ili suradnika na projektima koji završavaju do 02. studenoga 2018. godine. Ovaj uvjet ne isključuje posebne uvjete propisane pojedinim natječajima.

Prijava na natječaj se vrši isključivo putem EPP sustava.


Obrasci za vrednovanje:
 

1 prosinca 2017.
 
Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća

Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.
 
Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 31. listopada 2017.
Rok za prijavu: 30. studeni 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 Eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: siječanj 2018. godine.

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja i gostujućeg istraživača 

Statement by the Head of Institution and the Visiting Researcher

Letter of support of the ERC Principal Investigator 


Natječaj
Call for proposals

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.pdf)

Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes da ugoste gostujuće istraživače (.xlsx)

5. rujna 2017.

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 12. lipnja 2017. godine
Rok za prijavu: 5. rujna 2017. do 13:00 (CET)
Područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2017. godinu iznosi:  500.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta: 12-18 mjeseci
Okvirni početak projekta: listopad/studeni 2017. godine

TEKST NATJEČAJA „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (.pdf)
Upute za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" (.pdf)

Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* PRIJAVNI OBRAZAC
* RADNI PLAN
* FINANCIJSKI PLAN
(ukoliko projekt traje 18 mjeseci, u stupce financijskog plana  upišite 1-9 i 9-18 s obzirom na to da su svi voditelji projekta koje financira Zaklada dužni  podnositi izvješća o napretku i financijskom poslovanju nakon prve polovice trajanja projekta te po završetku projekta)

* OBRAZAC ZA ŽIVOTOPISE VODITELJA I SURADNIKA  
* OBRAZAC POTPORA USTANOVE


*Prijavitelji projektnih prijedloga na natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ mogu u prijavi projektnog prijedloga predvidjeti sudjelovanje jednog ili više terminologa na projektu (nije ih potrebno navoditi imenom i prezimenom) te od Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje zatražiti potpisanu i ovjerenu potvrdu čelnika Instituta, kojom se Institut obvezuje dodijeliti im terminologe ukoliko projektna prijava bude odobrena za financiranje. Tom se potvrdom jamči da će projektu biti dodijeljen jedan ili više vrsnih terminologa, kao što je propisano Natječajem i što je važan dio vrednovanja projektnog prijedloga.
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Kriteriji za vrednovanje (.pdf)


Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte struna@hrzz.hr
29. svibnja 2017.

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI 

Cilj je programa Uspostavni istraživački projekti (oznaka natječaja: UIP-05-2017) potpora osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti. Uspješno vrednovanim znanstvenicima omogućit će se uspostavljanje vlastitih istraživačkih grupa koje će se baviti inovativnim istraživačkim temama. 
Program omogućava da mladi znanstvenici tijekom petogodišnjeg financiranja uspostave istraživačku grupu i svoj laboratorij (ako je laboratorij nužan za istraživanje). Pritom projektni prijedlog mora prvenstveno uključiti razvoj novih istraživačkih tema i/ili metodologije. 

Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na Natječaj, koji žele osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Cilj: podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika u ključnoj fazi kad mogu osnovati novu istraživačku grupu koja će se baviti međunarodno kometitivnim i/ili nacionalno relevantnim znanstvenim temama.
Datum raspisivanja natječaja: 3. travnja 2017.
Rok za prijavu: 29. svibnja 2017. do 13:00 sati (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Predlagatelj projekta: znanstvenik koji je doktorat stekao najmanje 2, a najviše 7 godina od datuma roka za prijavu na natječaj Uspostavni istraživački projekti
Godišnji proračun programa: 25 000 000 HRK
Najveći iznos financiranja HRZZ po projektu: do 2 000 000 HRK, a za društvene i humanističke znanosti do 1 500 000 HRK po projektu.
Trajanje financiranja projekta: 5 godina
Okvirni početak projekta: prosinac 2017. / siječanj 2018. godine
 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

U
PUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
2. svibnja 2017.

POTPORA ISTRAŽIVAČIMA ZA PRIJAVU NA PROGRAME EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG VIJEĆA
 
Programom se potiče suradnja hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) s voditeljima ERC projekata radi stjecanja iskustva i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa.
Financira se posjeta voditelju ERC projekta u trajanju od 3 do 4 mjeseca. ERC projekt mora biti u tijeku u trenutku prijave i za vrijeme trajanja financiranja.

Ukratko o natječaju:
- Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 29. ožujka 2017.
Rok za prijavu: 2. svibnja 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Ukupan proračun programa: 1.000.000,00 kuna.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ pokrit će također i trošak prijevoza do mjesta institucije domaćina.
Trajanje financiranja posjeta: od 3 do 4 mjeseca.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj 2017. godine.

TEKST NATJEČAJA
CALL FOR PROPOSALS


28. veljače 2017.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA 

Ovaj program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).

 
Ukratko o natječaju:
* Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
* Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Voditelj projekta mora biti u stalnom radnom odnosu u ustanovi iz koje prijavljuje projekt ili zaposlen za vrijeme trajanja projekta na ustanovi u kojoj se projekt provodi.
(Redoviti članovi i zaposlenici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti mogu biti voditelji projekta i ako nisu u stalnom radnom odnosu na znanstvenoj ustanovi koja je nositelj projekta.)

Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2016.
Rok za prijavu: 28. veljače 2017. do 13:00
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kuna
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 200.000,00 do 500.000,00 kuna godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kuna.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: rujan 2017. godine.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
 


4. srpnja 2016.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Obavijest:
Sukladno najavama  iz HEP-ODS-a, obavještavamo Vas da dana 30. lipnja 2016. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta neće biti električne energije od 8.00 do 13.00 sati zbog redovitoga održavanja transformatorskih stanica i električne mreže. Za to vrijeme računalni resursi Ministarstva neće biti dostupni, a osposobit će se u najkraćem mogućem roku nakon ponovnog uspostavljanja opskrbom električnom energijom. Zbog navedenog, dana 30. lipnja 2016. godine Elektronički sustav za prijavu projektnih prijedloga (EPP) neće biti dostupan za rad te se rok za prijavu na natječaj „Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena“ produljuje do ponedjeljka, 4. srpnja 2016. do 13:00 CET.
 

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 264. sjednici održanoj 5. studenog 2015. godine donijela je odluku o donošenju Programa poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine. Sredstva za provedbu ovog Programa, temeljem Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a implementira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj  je ovoga Programa potpora istraživačkim i razvojnim aktivnostima u području ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama. Privlačenjem hrvatske istraživačke zajednice da aktivnije sudjeluje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezane mjere uz poseban naglasak na energetsku održivost te međusobnu suradnju različitih sektora stavlja se dodatni naglasak na razvoj održivog društva.
 
Ukratko o natječaju
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016.
Rok za prijavu: 30. lipnja 2016. do 13:00
Voditelj projekta: 
• Aktivan istraživač s doktoratom znanosti, iskustvom u vođenju istraživačkih skupina i projekata.
• Znanstvenik koji je temeljem dosadašnjih postignuća dao snažan doprinos znanosti i razvoju istraživanja.
• Znanstvenik u stalnom radnom odnosu na javnom sveučilištu, javnom znanstvenom institutu u Republici Hrvatskoj te na drugim pravnim osobama koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta ili redoviti član HAZU. Redoviti članovi HAZU mogu biti voditelji projekta i kada nisu u stalnom radnom odnosu.
• Upisan u upisnik znanstvenika pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta
Ukupan proračun natječaja : do 17.000.000,00 kuna.
Iznos financiranja po pojedinom projektu: od 500.000,00 kn do 2.000.000,00 kn.
Trajanje pojedinog projekta: od 1 do 2 godine.
Okvirni početak projekta: studeni - prosinac 2016. godine.
 
TEKST NATJEČAJA   

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJAVA NA NATJEČAJ
Važno: Svi se upiti podnose isključivo putem adrese elektroničke pošte okolis@hrzz.hr

 

2. lipnja 2016.

Istraživački projekti

Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-06-2016:

Datum raspisivanja natječaja: 3. svibnja 2016. godine
Rok za prijavu: 2. lipnja 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun: 40.000.000,00 kuna
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kuna za četverogodišnje projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kuna po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  prosinac 2016./ siječanj 2017. godine
 
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) je u ovom trenuku omogućena, no nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav, a u tom  Vas slučaju molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj (potrebno je samo ažurirati profil u sustavu). 

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)


15. svibnja 2016.

IZGRADNJA HRVATSKOGA STRUKOVNOG NAZIVLJA


Zatvoren je natječaj „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ koji ima za cilj izradu baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) pojedinih struka uz prijevodne istovrijednice na drugim jezicima (u prvom redu na engleskom, a po mogućnosti i na drugim europskim jezicima).  Prijave na natječaj više se ne zaprimaju. 

Natječajem je predviđeno financiranje projekata u trajanju od 12-18 mjeseci, a broj financiranih projekata ovisit će o broju prijava te o raspoloživim sredstvima. Ukupan fond za financiranje programa „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ za 2016. godinu iznosi 500.000,00 kuna, a najviše financiranje projektu iznosi 100.000,00 kuna.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. travnja 2016. godine       
Rok za prijavu:  15. svibnja 2016. godine zaključno do 13 sati        
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Proračun programa za 2016. godinu: 500.000,00 kuna     
Trajanje financiranja projekta: 12 do 18 mjeseci     
Okvirni početak projekta: srpanj/rujan 2016. godine 

TEKST NATJEČAJA „Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja“ (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOG NA NATJEČAJ "Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja" (.pdf)

 


29.2.2016.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta registriranih u Republici Hrvatskoj i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva - privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije(u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova).
 
Ukratko o natječaju:
·         Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·         Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2015.
Rok za prijavu: 29. veljače 2016. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja (prirodne znanosti, biomedicina i zdravstvo, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti i interdisciplinarne znanosti).
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Proračun programa Partnerstvo u istraživanjima za 2016. godinu iznosi: 5.000.000,00 kn. Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Financijsko sudjelovanje partnerske ustanove u iznosu od najmanje 50% sredstava ukupne vrijednosti projekta: HRZZ će podržati samo one projekte koji opravdavaju visinu udjela financijskog sudjelovanja partnerske ustanove i koji uplate ugovorena financijska sredstava na račun matične ustanove koja provodi projekt (s jasno naznačenom svrhom za potrebe projekta). U slučaju da je u projekt uključeno više partnera, oni zajedno moraju osigurati 50% ukupne vrijednosti projekta.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2016. godine.

Prijava na natječaj Partnerstvo u istraživanjima odvijat će se putem e-pošte programa Partnerstvo u istraživanjima partner@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju i Uputama za podnositelje projektnih prijedloga na natječaj Partnerstvo u istraživanjima i poslati e-poštom.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na partner@hrzz.hr.
 
TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
 
Prijavna dokumentacija (popis cjelokupne dokumentacije nalazi se u tekstu natječaja):
* ADMINISTRATIVNI OBRAZAC
* ADMINISTRATIVE FORM

* PRIJAVNI OBRAZAC
* APPLICATION FORM

* OBRAZAC FINANCIJSKI PLAN
* FINANCIAL PLAN

* OBRAZAC RADNI PLAN
* WORK PLAN FORM

* OBRAZAC POTPORA USTANOVE
* INSTITUTIONAL SUPPORT FORM

* OBRAZAC POTPORA PARTNERSKE USTANOVE
 * PARTNER INSTITUTION SUPPORT FORM
 
Kriteriji za vrednovanje:
* Protokoli za administrativni pregled prijava
* Protocol for administrative check

*  Kriteriji za vrednovanje A
* 1st round evaluation criteria (A)

*  Kriteriji za vrednovanje B
* Peer review Form_B

*  Kriteriji za vrednovanje C
* Additional Criteria_C 
1.10.2015.

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.


Natječajem je predviđeno četverogodišnje financiranje bruto II plaće doktoranda koje obuhvaća dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada. Pozitivno vrednovanje postignutih rezultata bit će uvjet za nastavak financiranja naredne dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad.
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. rujna 2015. godine
Rok za prijavu mentora:  1. listopada 2015. godine zaključno do 13 sati
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Okvirni broj doktoranada: 150
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 4 godine
Okvirni početak: siječanj 2016. godine
 
TEKST NATJEČAJA

Važno: Prijava na natječaj moguća je samo u elektroničkom obliku, putem elektroničkog sustava za prijavu projekata (EPP sustav) na mrežnim stranicama HRZZ-a (https://epp.hrzz.hr/).
Molimo sve korisnike koji su se već ranije registrirali u EPP sustav da ažuriraju korisničke podatke u dijelu „Moj profil“ kako bi se mogli uspješno prijaviti.

Prijavna dokumentacija
OBRAZAC A
OBRAZAC B - plan razvoja karijere
OBRAZAC C - potpora ustanove
Napomena:  Obrasce A, B i C potrebno je ispuniti i u pdf obliku podignuti u sustav. Obrasci A i C moraju biti potpisani (kandidat za mentora i čelnik ustanove) i ovjereni pečatom ustanove. Sva dodatna dokumentacija mora biti u pdf obliku. 
 
PROTOKOL ZA ADMINISTRATIVNI PREGLED PRIJAVA
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MENTORA
UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti" 

Upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi@hrzz.hr


1.10.2015.

ABBVIE-HRZZ NAGRADA ZA IZVRSNE MLADE ZNANSTVENIKE U POLJU FARMACIJE

Natječaj „AbbVie-HRZZ nagrada za izvrsne mlade znanstvenike u polju farmacije“ raspisan je temeljem Ugovora o donaciji sklopljenog između Hrvatske zaklade za znanost i farmaceutske kompanije AbbVie. Ugovor o donaciji u iznosu od 50.000,00 kn zaključen je  sa svrhom otvaranja natječaja koji će omogućiti financiranje jednog jednogodišnjeg projekta izvrsnog mladog znanstvenika u trajanju od 12 mjeseci.

Kriteriji za vrednovanje prijava na natječaj uključuju, između ostaloga, inovativnost i znanstveni doprinos predloženog istraživanja, mogućnost  primjene rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru do procjene dosadašnjih znanstvenoistraživačkih aktivnosti predlagača projekta poput objavljenih znanstvenih radova u prvoj kvartili najizvrsnijih časopisa u predmetnom području znanosti, dobivenih uglednih nagrada i priznanja za znanstveno djelovanje.

CILJ NATJEČAJA: poticanje razvoja inovacija te daljnja suradnja između industrije i privatnog sektora i javnih znanstvenih ustanova u polju farmacije.
DATUM RASPISIVANJA NATJEČAJA: 15. lipnja 2015. godine u 13 sati
ROK ZA PRIJAVU: 15. rujna 2015. godine do 13 sati
NA NATJEČAJ SE MOGU PRIJAVITI:  mladi znanstvenici - poslijedoktorandi zaposleni na javnim znanstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj.
FINANCIRANJE: dodjeljuje se do 50 000,00 kuna po projektu
TRAJANJE FINANCIRANJA PROJEKTA: 12 mjeseci
OKVIRNI POČETAK PROJEKTA: 15. listopada 2015. godine

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA:

OBRAZAC ZA VREDNOVANJE:

Svi upiti i prijave upućuju se na adresu elektroničke pošte: abbvie@hrzz.hr
 

                                     15.6.2015.

POTPORA PREKO GRANICE

Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja"  (UKF) otvorio je natječaj za Potporu Preko granice u sklopu Programa znanstvene suradnje  koji će biti otvoren do petka, 12. lipnja 2015. godine (poveznica: http://www.ukf.hr/default.aspx?id=77)

Program "Znanstvena suradnja" potiče znanstvena istraživanja kroz financiranje suradničkih projekata srednje veličine. Podupiru se istraživački projekti u Hrvatskoj koji doprinose ciljevima Fonda i koji uključuju suradnju s hrvatskom znanstvenom i stručnom dijasporom. 

Cilj programa "Znanstvena suradnja": Privući perspektivna znanstvena istraživanja u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s njihovim međunarodnim ili privatnim financiranjem, pripadajućim znanjem, tehnologijom i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Cilj potpore "Preko granice": omogućiti izvrsnim hrvatskim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u inozemstvu započinjanje i uspostavu znanstvene suradnje s domaćim i stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj, kao i poticanje hrvatskih institucija i tvrtki na korištenje potencijala hrvatske znanstvene i stručne dijaspore.

Prijaviti se mogu: a) Izvrsni i iskusni hrvatski ili strani znanstvenici i stručnjaci koji žive i rade u Hrvatskoj i koji žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim znanstvenicima i stručnjacima hrvatskog porijekla koji su izgradili karijeru u inozemstvu i tamo žive i rade. i b) Izvrsni i iskusni znanstvenici i stručnjaci hrvatske nacionalnosti ili porijekla koji žive i rade u inozemstvu i žele započeti i uspostaviti suradnju s izvrsnim i iskusnim hrvatskim ili stranim znanstvenicima i stručnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj.

Najmanji iznos potpore: 750 000 HRK
Najveći iznos potpore:  1 500 000  HRK
 

Rok za prijavu: Petak, 12. lipnja 2015., do ponoći


Natječajna dokumentacija:

Natječaj za potporu "Preko granice", 2015. (pdf)

Obrasci za prijavu:
Obrazac za prijavu, 2015. (doc)
Obrazac za financijski plan, 2015. (xls)
Obrazac za životopis, 2015. (doc)
Osnovni upitnik za Program 2015. (doc)

Upute za podnositelje, 2015. (pdf)


Primjeri sljedećih dokumenata iz natječajne dokumentacije: 
Primjer financijskog plana
Pisma obveze i podrške ( i sufinanciranja) Organizacije zadužene za provedbu projekta 
Pisma obveze sufinanciranja i podrške Partnerske organizacije

Provjerite još jednom zadovoljava li Vaša prijava formalne uvjete Natječaja

Kontrolna lista


Dodatna dokumentacija za projekte koji će biti uzeti u obzir za financiranje:

Za svaki prijedlog projekta predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora dokazati da je njihov projekt u skladu s „Okvirom za upravljanje okolišem“, što će biti preduvjet za financiranje.
U dokumentu „Okvir za upravljanje okolišem“ opisane su kategorije procjene okoliša, a potrebno je ispuniti Obrazac za procjenu okoliša"  (Annex A Okvira za upravljanje okolišem)

Za svaki projektni prijedlog predložen za financiranje podnositelji će morati u tijeku pregovora ispuniti “Obrazac  za plan nabave” u skladu s dokumentom „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima“ („Extract 1. CSF – Procurement arrangements for sub-beneficiaries of UKF programs“) koji sadrži smjernice za nabavu tj opisuje metode i postupke koji će se morati primjenjivati na projektu. Plan nabave se mora dostaviti UKF-u po odobrenju Financijskog plana, a prije početka projekta.


Obrazac Ugovora o potpori i Ugovora o suradnji 

Ugovor o potpori i Ugovor o suradnji biti će potpisani s projektima koji će biti odabrani za financiranje u sklopu potpore "Preko granice", Program "Znanstvena suradnja". Ugovor o suradnji  regulira i prava na intelektualno vlasništvo proizašlo iz financiranog projekta.


18.3.2015.

PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA

Program podržava partnerstvo u istraživanjima između javnih sveučilišta ili javnih znanstvenih instituta u RH i izvanproračunskih (izvan Državnog proračuna RH) izvora financiranja iz zemlje i inozemstva (privatne tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave, inozemne zaklade i agencije koje financiraju istraživanja, inozemne znanstvene organizacije), u daljnjem tekstu: partnerskih ustanova.

 
Ukratko o natječaju:
·            Projekt prijavljuju javna sveučilišta i znanstveni instituti registrirani u RH.
·            Voditelj projekta mora biti istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt. 
 
Datum raspisivanja natječaja: 1. prosinca 2014.
Rok za prijavu:  27. veljače 2015. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Voditelj projekta: istaknuti istraživač s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt.
Ukupan proračun: 15.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi 300.000,00 do 500.000,00 kn godišnje, a najveći ukupni iznos financiranja je 1.500.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 3 godine.
Okvirni kraj vrednovanja: lipanj-srpanj 2015. godine.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
CALL FOR PROPOSALS (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)
DOPUNE UPUTAMA ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ "PARTNERSTVO U ISTRAŽIVANJIMA" (.pdf)

Kriteriji za vrednovanje:
* Protokoli za administrativni pregled prijava
 Kriteriji za vrednovanje A
*  Kriteriji za vrednovanje B
*  Kriteriji za vrednovanje C
   
 

15. 9. 2014.

Hrvatska zaklada za znanost objavljuje natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“ kojima se financiraju znanstveni projekti.

Natječaji će biti otvoreni za prijave do 15. rujna 2014. godine u 13:00 sati (CET).

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je podupiranje razvoja samostalnih istraživačkih karijera znanstvenika i novih istraživačkih skupina koje se bave međunarodno prepoznatljivom i nacionalno relevantnom tematikom. Pritom ustanova mora jasnom i konkretnom potporom podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku skupini mladog istraživača i nakon završetka projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Ukratko o natječaju UIP-09-2014
Natječaj je namijenjen istraživačima koji su doktorat znanosti stekli najmanje 2, a najviše 7 godina od roka za prijavu na natječaj, koji želi osnovati ili razviti novu istraživačku skupinu i postati neovisni istraživači.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu: 15. rujan 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva područja znanosti
Voditelj projekta: istraživački aktivan znanstvenik zaposlen na javnom hrvatskom sveučilištu ili javnom znanstvenom institutu .
Ukupan proračun programa za 2015. godinu: 10.000.000,00 kn
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: do 1.000.000,00 kn za sva znanstvena područja osim za područja društvenih i humanističkih znanosti gdje najveći iznos financiranja po projektu može biti do 600.000,00 kn.
Trajanje financiranja projekta: 3 godine
Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine


Napomena:  Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav, bit će moguće uskoro.
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)
UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)

 
ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa je razvoj hrvatskog znanstveno - istraživačkog prostora i stvaranje novih znanja s konačnim ciljem jačanja hrvatskog gospodarstva i dobrobiti društva. Programom se financiraju temeljna istraživanja koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim, ili društvenim ciljevima.

Ukratko o natječaju IP-09-2014:
Natječaj je namijenjen istaknutim znanstvenicima s međunarodno priznatim dostignućima i aktivnim istraživačkim skupinama.

Datum raspisivanja natječaja: 24. lipnja 2014.
Rok za prijavu (skraćeni  i cjeloviti projektni prijedlog): 15. rujna 2014. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja.
Voditelj projekta: istaknuti znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji u području u kojem prijavljuje projekt
Ukupan proračun za 2015. godinu: 35.000.000,00 kn
Najveći iznos financiranja projekta: do 1.000.000,00 kn za četverogodišnje  projekte iz svih znanstvenih područja, osim za projekte iz društvenih i humanističkih znanosti gdje ono iznosi do 600.000,00 kn po četverogodišnjem projektu
Trajanje financiranja projekta: od 2 do 4 godine
Okvirni početak projekta:  proljeće 2015. godine
 

Okvirni početak projekta: proljeće 2015. godine
Napomena:  Prijave projektnih prijedloga u EPP sustav, bit će moguće uskoro.
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata (EPP) nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.

VAŽNO: Svi su podnositelji projektnih prijedloga obvezni proučiti dokument Etička pitanja i postupiti u skladu s uputama u dokumentu.

TEKST NATJEČAJA (.pdf)

UPUTE ZA PODNOSITELJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA NA NATJEČAJ ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (.pdf)
23.6.2014.

PROJEKT RAZVOJA KARIJERA MLADIH ISTRAŽIVAČA – IZOBRAZBA NOVIH DOKTORA ZNANOSTI


Hrvatska zaklada za znanost objavljuje ovaj natječaj kako bi znanstveno aktivnim mentorima koji se bave međunarodno i/ili nacionalno značajnom problematikom omogućila da u svoje znanstvene projekte uključe doktorande koji žele sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu te usmjeriti svoju karijeru prema vrhunskoj znanosti. Konačni cilj je izobrazba novih doktora znanosti koji će karijeru nastaviti u kompetitivnim istraživanjima i/ili razvoju novih tehnologija u gospodarstvu.
Natječajem je predviđeno financiranje godišnje bruto II plaće doktoranda, i to u obliku potpora koje će obuhvaćati dva razdoblja, svako u trajanju od 2 godine. Prvi dio uključuje doktorski studij i prijavu teme doktorskog rada. Pozitivno vrednovanje postignutih rezultata bit će uvjet za nastavak financiranja naredne dvije godine tijekom kojih mladi znanstvenik dovršava doktorski rad.
 
Datum raspisivanja natječaja: 15. svibnja 2014.
Rok za prijavu mentora rok za podnošenje prijava produljen je do 17. lipnja zaključno do 16 sati
Mogu se prijaviti znanstvenici iz svih područja znanosti.
Mentor: znanstvenik s međunarodno priznatim dostignućima u znanosti i/ili tehnologiji.
Ukupan proračun: 30.000.000,00 kn
Pojedinačan iznos financiranja: godišnja bruto II plaća doktoranda
Trajanje financiranja: 2 + 2 godine
Okvirni početak: jesen 2014. godine

DR-6-2014 - Tekst natječaja
 
Prijavna dokumentacija:

DR-6-2014  - Obrazac A
DR-6-2014 - Obrazac B
DR-6-2014 - Obrazac C
 
Napomena:  Obrasce A. B i C potrebno je ispuniti i u pdf obliku podignuti u sustav. Obrasci A i C moraju biti potpisani (kandidat za mentora i čelnik ustanove) i ovjereni pečatom ustanove. Sva dodatna dokumentacija mora biti u pdf obliku. 
Registracija u elektronički sustav za prijavu projekata nije potrebna ukoliko ste se već ranije registrirali u sustav (tijekom 2013./2014.), te Vas molimo da koristite ranije dobiveni identifikacijski broj.
 
DR-6-2014- Protokoli za administrativni pregled
DR-6-2014 - Obrazac za vrednovanje mentora
DR-6-2014 - Upute za prijavu5.11.2013.

USPOSTAVNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa Uspostavni istraživački projekti, rok studeni 2013.,  Zaklade je uspostava samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika. Programom se omogućava uspostava laboratorija i/ili istraživačke grupe. Pritom, ustanova mora podržati rad istraživačke skupine u nastajanju, te dokazati podršku grupi mladog istraživača i nakon završetka projekta kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost čime se jamči prijenos specijaliziranog znanja i uspješan razvoj stručnjaka u međunarodno kompetitivnim problematikama.

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE
 

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Cilj programa Istraživački projekti, rok studeni 2013.,  je stvaranje novog i unaprjeđenje postojećeg znanja. Programom se financiraju temeljna istraživanjima koja unapređuju znanje o određenom području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja te primijenjena istraživanja koja su usmjerena na postignuća novih znanja i na ostvarivanje praktičnog cilja.        

Tekst natječaja možete pronaći OVDJE


16.09.2013.

ABBVIE NAGRADA ZA MLADE  ZNANSTVENIKE U POLJU FARMACIJE      

Natječaj „AbbVie-HRZZ nagrada za izvrsne mlade znanstvenike u polju farmacije“ raspisan je temeljem Ugovora o donaciji sklopljenog između Hrvatske zaklade za znanost i farmaceutske kompanije AbbVie koji je potpisan dana 13. rujna 2013. godine. Hrvatska zaklada za znanost i AbbVie zaključili su Ugovor o donaciji u iznosu od 50.000,00 kn sa svrhom otvaranja natječaja koji će omogućiti financiranje jednog jednogodišnjeg projekta izvrsnog mladog znanstvenika u trajanju od 12 mjeseci.
Kriteriji za vrednovanje prijava na natječaj uključuju, između ostaloga, inovativnost i znanstveni doprinos predloženog istraživanja, mogućnost  primjene rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru do procjene dosadašnjih znanstvenoistraživačkih aktivnosti predlagača projekta poput objavljenih znanstvenih radova u prvoj kvartili najizvrsnijih časopisa u predmetnom području znanosti, dobivenih uglednih nagrada i priznanja za znanstveno djelovanje.

.Pročitajte više26. kolovoza 2019. godine
 

Program “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”


Ovim programom potiče se razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. Programom se financiraju posjeti voditeljima ERC projekata koji se trenutačno provode i provodit će se u vrijeme planirano za posjet, u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
 
Datum raspisivanja natječaja: 26. kolovoza 2019.
Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00
 
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.

Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.
 
Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseci
Okvirni kraj vrednovanja: prosinac 2019. godine.

Projekt treba provesti do kraja 2020. godine.

Napomena: Obavještavaju se svi kandidati za gostujuće istraživače da im sudjelovanje u programu ne pruža poseban tretman na natječaju za dodjelu ERC potpore.
 
Prijava na natječaj odvijat će se putem e-pošte programa ercpotpora@hrzz.hr. Obrasce i dodatnu dokumentaciju potrebno je ispuniti prema uputama navedenim u natječaju na engleskom i hrvatskom jeziku i poslati e-poštom. Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj popunjava se samo na hrvatskom jeziku, a pismo podrške voditelja ERC projekta popunjava se samo na engleskom jeziku.
 
Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj možete slati na ercpotpora@hrzz.hr.
 
 
 

Programme  "Support to Researchers for Applying to European Research Council Programmes" 


The objective of the Call is to develop cooperation between Croatian researchers (Visiting Researcher) and current ERC projects’ Principal Investigators (Host Researcher), with the aim to gain experience and to develop and prepare their own project proposal for ERC programmes. This programme shall finance visits to ERC-funded projects that are being implemented at the time of the call and visit, in the duration of 1 to 6 months.
 
Short information about the Call:
Project applicants are public universities, public scientific institutes in the Republic of Croatia, or other legal persons performing scientific activities that are registered at the Register of the Scientific Organisations of the Croatian Ministry of Science and Education.
 
The Visiting Researcher has to meet the following criteria:
 - Active research profile with results recognised at the international level; the Visiting Researcher has to meet the profile for an ERC Principal Investigator as set out in the annual ERC Work Programme; and has to be employed at the applicant institution.
 
Call release date: 26 August 2019
Call closing date: 2 October 2019
 
The Call is open to all scientific fields.
 
Maximum expenses per researcher: the amount of financing provided by HRZZ shall equal 2.000,00 EUR net per month (in HRK equivalent) for accommodation and food. Cost of travel to the Host Institution shall also be covered. 
 
Duration of the visit: 1 to 6 months.
Estimated end of evaluation: December 2019
Project needs to be finalised by the end of 2020.
Note: all candidates for the visiting fellowship should be informed that their participation in the proposed scheme does not confer any special treatment in order to obtain a grant from the ERC at a later stage.
 
Applications for the call are submitted via e-mail address ercpotpora@hrzz.hr. Forms and additional documentation have to be filled in according to the instructions in the text of the call in English and Croatian language. The statement of the applicant will be in Croatian only and support letter from the ERC Principal Investigator in English only.
 
All enquiries related to the Call can be sent to ercpotpora@hrzz.hr.

Natječaj - Program podrške istraživačima za prijavu na potporu ERC
Call for proposals -  support to researchers for the application to the ERC programmes

Prijavni obrazac
Application form

Obrazac za vrednovanje istraživača i projekta
Evaluation form

Izjava prijavitelja da će se javiti na natječaj (institucija i istraživač)
Letter of support of the ERC Principal Investigator
 
Popis voditelja ERC projekata koji su iskazali interes za ugošćivanje istraživača i sažeci njihovih projekata (kontakt podaci voditelja dostupni na zahtjev)