Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 85/15), sve domaće i strane fizičke i pravne osobe imaju pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, na jednak način i pod jednakim uvjetima.

»Informacija« je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
 
Mediji i pristup informacijama
Mediji mogu ostvariti pravo na pristup informacijama putem Zakona o medijima ili Zakona o pravu na pristup informacijama
 
Zakonom o medijima uređeno je ustavom zajamčeno pravo novinara na informaciju sadržano u članku 38., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske (NN 85/10, pročišćeni tekst). Sukladno članku 6. Zakona o medijima čelnik tijela ili glasnogovornik dužan je u primjerenom roku dati novinarima zatražene informacije, te odgovara za točnost danih informacija. Tijela su dužna davati točne, potpune i pravovremene informacije o pitanjima iz svog djelokruga.
 
Zakonom o pravu na pristup informacijama jamči se pravo na pristup informacijama svakoj fizičkoj i pravnoj osobi, pri čemu se primjenjuju rokovi i procedura propisana Zakonom.

Ponovna uporaba informacija
Ponovna uporaba informacija jest pravo korisnika omogućeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama iz 2013 i dodatno ojačano Izmjenama Zakona iz 2015, temeljem preuzimanja Direktive o ponovnoj uporabi informacija EU. Radi se o informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti, a koje su kao registri, baze, evidencije ili druge vrste informacija pogodne za ponovnu uporabu, na način da se računalno mogu iskoristiti u svrhu izrade aplikacija. Ponovna uporaba informacija i otvoreni podaci, kao na internetu objavljeni podaci slobodni za besplatnu uporabu svima, pokretači su digitalnog europskog tržišta.
 
Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. (članak 5., točka 6.).
 
Više detalja o ponovnoj uporabi informacija dostupno je na http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/ .

Službenik za informiranje:
Kontakt podaci službenika za informiranje
Petra Doležalova
Ilica 24
10000 Zagreb
T: +385 1 2356 606
F: +385 51 271 085
E: petra@hrzz.hr

Ostvarivanje prava na pristup informacijama:
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Hrvatske zaklade za znanost , u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.
telefonom na broj: +385 1 2356 606
fax-om na broj: +385 51 271 085.
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: petra@hrzz.hr
poštom na adresu: Hrvatska zaklada za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb

Obrasci
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Vodič za korisnike prava na pristup informacijama 

 
Izvješća
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2019. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2018. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (PDF)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (XLS)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 

Ostalo
Odluka o imenovanju službenika za informiranje