Javni natječaj za izbor kandidata za članove Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `Znanstvena suradnja'

Klasa: 008-18/18-08/02
Urbroj: 1-02/01-18-1 od 29. X. 2018.

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 117/01, 45/09, 92/10, 78/12), članka 20. Statuta Hrvatske zaklade za znanost te na temelju Odluke Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost od 29. listopada 2018. godine (klasa: 120-02/18-02/04, urbroj: 1-02/01-18-6) Hrvatska zaklada za znanost raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
za izbor kandidata za članove Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `ZNANSTVENA SURADNJA´
 
I.
(1) Pozivaju se znanstvenice i znanstvenici da se prijave na javni poziv za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `ZNANSTVENA SURADNJA´ (dalje u tekstu: Povjerenstvo za upravljanje).
(2) Osnovne zadaće Povjerenstva za upravljanje su upravljanje i koordinacija svih aktivnosti Programa suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `ZNANSTVENA SURADNJA´(dalje u tekstu: Program „Znanstvena suradnja“).
 
II.
(1) Kandidati trebaju biti istaknuti znanstvenici sa značajnim iskustvom i karijerom te međunarodno priznatim i posebnim dostignućima u pojedinom znanstvenom području.
(2) Članovi Povjerenstva za upravljanje trebaju biti stručnjaci iz sljedećih znanstvenih područja:
I. prirodne znanosti,
II. tehničke znanosti,
III. biomedicinu i zdravstvo,
IV. biotehničke znanosti,
V. društvene znanosti,     
VI. humanističke znanosti,
VII. interdisciplinarno područje.
(3) Povjerenstvo za upravljanje sastojat će se od pet (5) članova, a sastav Povjerenstva za upravljanje utvrđuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost uzimajući u obzir uravnoteženu zastupljenost znanstvenih područja.
(4) Uz osnovne zadaće spomenute u članku I., stavku 2. Povjerenstvo za upravljanje zaduženo je i za predlaganje projektnih prijedloga za financiranje. Povjerenstvo za upravljanje također nadgleda kvalitetu provedbe postupka vrednovanja, procjenjuje usklađenost projektnih prijedloga s ciljevima Programa „Znanstvena suradnja“ te nagleda provedbu projekata odobrenih za financiranje. Povjerenstvo za upravljanje predlaže Upravnom odboru Hrvatske zaklade za znanost članove panela za vrednovanje.
(5) Mandat članova Povjerenstva za upravljanje traje do završetka Programa „Znanstvena suradnja“, odnosno do polovice 2023. godine, a njihov je identitet javno dostupan i objavljuje se na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost. Imenovani članovi Povjerenstva za upravljanje za vrijeme trajanja mandata ne mogu prijaviti projektni prijedlog na Program „Znanstvena suradnja“ i ne mogu sudjelovati kao suradnici na financiranim projektima u sklopu Programa „Znanstvena suradnja“.
(6) Članovi panela za svoj rad primaju naknadu u iznosu od 150,00 HRK neto po održanoj sjednici, uz nadoknadu putnih troškova, a sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima, KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001 od 19. listopada 2017. godine.
 
III.
(1) Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove za Povjerenstvo za upravljanje:
  • zadovoljeni uvjeti za člana pod člankom II., st. 1. i 2. i
  • izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje.
(2) Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u organizaciji, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te znanstveni radovi iz pojedinog znanstvenog područja.
 
IV.
(1) Uz prijavu na Javni natječaj potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u Povjerenstvo za upravljanje te životopis i suglasnost organizacije zaposlenja. Obrazac_Životopis i Obrazac_Suglasnost organizacije dostupni su na mrežnim stranicama Hrvatske zaklade za znanost (www3.hrzz.hr). Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta mogu se uz prijavu priložiti u neovjerenoj kopiji, a na zahtjev Hrvatskoj zakladi za znanost treba omogućiti uvid u originalne dokumente.
(2) Prijave s dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Hrvatska zaklada za znanost, Ilica 24, 10000 Zagreb, s naznakom »Prijava za Javni natječaj za izbor kandidata za članove Povjerenstva za upravljanje Programom suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori `ZNANSTVENA SURADNJA´«.
 
V.
Članove Povjerenstva za upravljanje imenuje Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost.
 
VI.
(1) Rezultati Javnog natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od donošenja odluke Upravnog odbora hrvatske zaklade za znanost o izboru članova Povjerenstva za upravljanje na mrežnoj stranici Hrvatske zaklade za znanost (www3.hrzz.hr).
(2) Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj, a nisu uvršteni u Povjerenstvo za upravljanje, mogu u roku od tri (3) dana od dana objave popisa uložiti prigovor Hrvatskoj zakladi za znanost elektroničkim putem na adresu: znanstvena.suradnja@hrzz.hr.

VII.
(1) Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
(2) Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.
 
Hrvatska zaklada za znanost
Zagreb, 30. listopada 2018.


Obrazac Životopis 
Obrazac Suglasnost organizacije