Rezultati vrednovanja projektnih prijedloga iz područja Znanosti o životu prijavljenih na natječaje „Istraživački projekti“ i „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04

Temeljem rezultata vrednovanja i preporuka panela za vrednovanje, otvoren je postupak pregovora o radnom i financijskom planu za 52 projektna prijedloga iz područja Znanosti o životu prijavljenih na natječaj „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i za 15 projektnih prijedloga prijavljenih na natječaj „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04. Na rezervnoj listi za financiranje projektnih prijedloga iz područja Znanosti o životu nalazi se 17 projektnih prijedloga sa natječaja „Istraživački projekti“, rok 2019-04 i 12 projektnih prijedloga sa natječaja „Uspostavni istraživački projekti“, rok 2019-04.
Natječaji su objavljeni 28. veljače 2019. godine. Rok za prijavu na natječaje bio je 24. svibnja 2019. godine. Završetak pregovora o radnom i financijskom planu za projektne prijedloge iz područja Znanosti o životu očekuje se krajem studenoga.
Projektni prijedlozi za koje je otvoren postupak pregovora o radnom i financijskom planu navedeni su u nastavku abecednim redom.
 

A. Natječaj „Istraživački projekti“

 
Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
Prof. dr. sc. Ana Marušić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti
Dr. sc. Andreja Ambriović Ristov Institut "Ruđer Bošković" Integrin alpha V beta 5-povezane fokalne i retikularne adhezije u melanomu
Dr. sc. Ante Žuljević Institut za oceanografiju i ribarstvo Bentoske nezavičajne vrste u hrvatskom dijelu Jadranskog mora
Prof. dr. sc. Blaženka Kos Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Potencijalne terapijske biomolekule druge generacije probiotika
Dr. sc. Brankica Mravinac Institut "Ruđer Bošković" Rasvjetljavanje evolucije satelitnih DNA visokoprotočnim analizama satelitoma srodnih vrsta
Dr. sc. Danijela Bursać Kovačević Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Tehnologija preprekama i 3D printanje za okolišno prihvatljivu proizvodnju funkcionalnih voćnih sokova
Dr. sc. Dragomira Majhen Institut "Ruđer Bošković" Endocitoza adenovirusa i urođeni imunosni odgovor
Dr. sc. Dubravka Švob Štrac Institut "Ruđer Bošković" Terapijski potencijal neurosteroida i neurotrofina u demenciji
Prof. dr. sc. Đurđica Ugarković Institut "Ruđer Bošković" Alfa satelitska DNA u evoluciji mreža genske modulacije
Dr. sc. Filip Sedlić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Mitohondrijske podpopulacije i UPRmt u dijabetičkoj kardiomiopatiji
Prof. dr. sc. Goran Šimić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Uloga krvno-moždane barijere, urođene imunosti i oligomerizacije tau proteina u patogenezi Alzheimerovoj bolesti
Dr. sc. Helena Ćetković Institut "Ruđer Bošković" Geni spužvi povezani s nastankom raka
Dr. sc. Hrvoje Marjanović Hrvatski šumarski institut Modeliranje šumskih zaliha i tokova ugljika te rizika prema budućim klimatskim scenarijima
Prof. dr. sc. Iva Alajbeg Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Povezanost genskih polimorfizama s temporomandibularnim poremećajima
Dr. sc. Iva Hojsak Klinika za dječje bolesti Zagreb Crijevne bolesti u djece: pogled izvan probavnog sustava
Dr. sc. Ivan Sabol Institut "Ruđer Bošković" Multifaktorna analiza HPV inficiranih stanica u nastanku raka vrata maternice
Prof. dr. sc. Ivana Radojčić Redovniković Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Racionalan dizajn prirodnih eutektičkih otapala za pripremu i formulaciju kiralnih lijekova
Dr. sc. Jasmina Lovrić Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Nanoemulzije unaprijeđene biofarmaceutske vrijednosti za liječenje bolesti suhoga oka
Izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Genomska karakterizacija, konzervacija i selekcija s optimalnim doprinosima kod hrvatskih mliječnih pasmina ovaca
Prof. dr. sc. Josip Begovac Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Molekularna epidemiologija, kliničke osobitosti i skrb za osobe zaražene HIV-om u Hrvatskoj
Prof. dr. sc. Karmela Barišić Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Gensko, proteinsko i RNA profiliranje kolorektalnog karcinoma primjenom tekuće biopsije
Dr. sc. Katarina Trajkovic Mediteranski institut za istraživanje života, Split Stanična parabioza: uloga međustanične komunikacije u fenotipskoj supresiji
Izv. prof. dr. sc. Kristina Grabušić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci Identifikacija cirkulirajućih biomarkera neurološkog oporavka u bolesnika s ozljedom mozga
Doc. dr. sc. Kristina Kljak Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Biodostupnost karotenoida kukuruza kod nesilica: utjecaj mikrostrukture zrna i sastava smjese
Dr. sc. Lorena Perić Institut "Ruđer Bošković" Osjetljivost komercijalno važnih školjkaša u akvakulturi istočnog dijela Jadrana na promjene okolišnih uvjeta
Dr. sc. Ljiljana Iveša Institut "Ruđer Bošković" Odgovori smeđih algi roda Cystoseira, koje formiraju staništa, na lokalne i globalne stresore
Doc. dr. sc. Maja Prutki Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Biomedicinsko oslikavanje karcinoma dojke
Izv. prof. dr. sc. Marija Jelušić Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Histološki, klinički, laboratorijski i genski prediktori ishoda bolesnika s Henoch-Schönleinovom purpurom i nefritisom
Izv. prof. dr. sc. Marija Raguž Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Otkrivanje organizacije i funkcije kolesterolove domene u plasma membrani fibroznih stanica leće oka uz primjenu fluorescentnih metoda
Izv. prof. dr. sc. Martina Šeruga Musić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Strategije patogenosti fitoplazmi: efektori, faktori virulencije i pokretni genetički elementi
Dr. sc. Matko Glunčić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Varijante u repetitivnim strukturama višeg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma čovjeka i viših primata
Prof. dr. sc. Melita Peharda Uljević Institut za oceanografiju i ribarstvo Školjkaši: Arhiva okolišnih promjena u obalnim morskim ekosustavima
Prof. dr. sc. Mirela Kopjar Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Formuliranje, priprema i testiranje biopolimernih gelova kao nositelja bioaktivnih i hlapljivih komponenata u inovativnim funkcionalnim proizvodima
Dr. sc. Mirna Batistić Sveučilište u Dubrovniku Novi aspekti dnevno-noćne vertikalne migracije zooplanktona u složenom ekosustavu otvorenoga južnoga Jadrana
Prof. dr. sc. Mladen Brnčić Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Hibridno sušenje i valorizacija biljnog prehrambenog otpada i nusproizvoda
Prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Moždani izvanstanični matriks u razvitku i perinatalnoj hipoksiji
Dr. sc. Nevenka Meštrović Institut "Ruđer Bošković" (Epi)genomika i transkriptomika eukromatinskih satelitnih DNA u embriogenezi i razvoju
Dr. sc. Nikolina Udiković Kolić Institut "Ruđer Bošković" Antibiotička rezistencija u uređajima za obradu otpadnih voda u Hrvatskoj: naglasak na ß-laktamaze proširenog spektra i karbapenemaze
Prof. dr. sc. Pero Lučin Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci Sekundarno omatanje i izlazak beta-herpesvirusa iz stanice
Izv. prof. dr. sc. Petar Kružić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Utjecaj klimatskih promjena na bioraznolikost koralja - istraživanje slučaja masovnih ugibanja u Jadranskom moru
Doc. dr. sc. Rosa Karlić Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Predviđanje ishodišnih stanica i istraživanje mehanizama razvoja raka bazirano na statističkom modeliranju
Prof. dr. sc. Sandra Voća Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Nutritivna i funkcionalna vrijednost koprive (Urtica dioica L.) primjenom suvremenih hidroponskih tehnika uzgoja
Dr. sc. Senka Terzić Institut "Ruđer Bošković" Istraživanje farmaceutskog ekspozoma slatkovodnih organizama - procjena rizika i prioritizacija
Dr. sc. Snježana Mihaljević Institut "Ruđer Bošković" Integrativna analiza signalnih puteva fitohormona uključenih u odgovor biljaka krumpira na infekciju viroidom vretenastoga gomolja krumpira
Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Reguliranje funkcije štitne i doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi
Doc. dr. sc. Toni Safner Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Uloga lova i lovnog gospodarenja u širenju novonastalih populacija divljih papkara na Mediteranu
Dr. sc. Tvrtko Smital Institut "Ruđer Bošković" Razumijevanje (eko)toksikološke uloge odabranih SLC i MATE transportnih proteina zebrice (Danio rerio) korištenjem metoda funkcionalne genomike
Dr. sc. Veda Marija Varnai Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Izloženost piretroidnim i organofosfatnim insekticidima u djece - procjena rizika od štetnih učinaka na neuropsihološki razvoj i hormonski status
Prof. dr. sc. Vladimir Mrša Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Biotehnološka primjena ugradnje heterolognih proteina u stanične stijenke kvasaca
Doc. dr. sc. Vladimira Vuletic Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci Epidemiologija Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj i utjecaj genetskih čimbenika i mikrobiote na progresiju bolesti i ishod liječenja
Prof. dr. sc. Zrinka Tarle Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Biomimetički inteligentni kompozitni sustavi
Prof. dr. sc. Zvonko Kusić Klinički bolnički centar "Sestre Milosrdnice", Zagreb Genetski i epigenetski biljezi kao pokazatelji agresivnosti diferenciranog karcinoma štitnjače
 
 
   B. Natječaj „Uspostavni istraživački projekti“
 
Prijavitelj/ica Matična institucija Naziv projektnog prijedloga
 Doc. dr. sc. Ana Maravić Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sezonska i prostorna raspodjela gena rezistencije na antibiotike u morskim mikrobnim zajednicama duž trofičkog gradijenta u srednjem Jadranu
Doc. dr. sc. Andreja Đuka Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet Količina i struktura biomase obične jele i obične smreke u izmijenjenim klimatskim uvjetima
Dr. sc. Daniela Kalafatovic Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura
Dr. sc. Dunja Šamec Institut "Ruđer Bošković" Uloga biflavonoida u biljkama: Gingko biloba L. kao modelni sustav
Dr. sc. Igor Palčić Institut za poljoprivredu i turizam Biougljen kao ekološki prihvatljiv i održiv način upravljanja ishranom vinove loze u kontekstu klimatskih promjena
Dr. sc. Ivica Matak Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet Motorički učinci klostridijskih neurotoksina u središnjem živčanom sustavu
Dr. sc. Ivona Bago Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet Kliničko i eksperimentalno istraživanje laserski aktiviranog fotoakustičnog strujanja i fotoaktivirane dezinfekcije u endodontskom liječenju
Doc. dr. sc. Jelena Korać Prlić Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Imunomodulacijski učinci mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora mokraćnog mjehura
Dr. sc. Miranda Sertić Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke
Dr. sc. Nina Krešić Hrvatski veterinarski institut Istraživanje transkriptoma i sekretoma mezenhimskih matičnih stanica
Doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Dopaminska regulacija kompetitivnog ponašanja u kohabituirajućim populacijama guštera Podarcis siculus i Podarcis melisellensis
Doc. dr. sc. Stana Tokić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek NGS analiza transkriptoma MAIT i ydT limfocita: fenotip, funkcija i raznolikost TCR klonova u podlozi razvoja vulgarne psorijaze
Dr. sc. Vedrana Jelenčić Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci Istraživanje molekularnih i funkcionalnih svojstava glavnih regulatora aktivnosti stanica NK
Dr. sc. Vilim Filipović Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Podpovršinski preferencijalni transportni procesi u poljoprivrednim padinskim tlima
Dr. sc. Željka Pezer Sakač Institut "Ruđer Bošković" Varijacije u broju kopija uzrokovane okolišem u mišjim spermijima