IZMJENE RADNOGA I FINANCIJSKOGA PLANA

P: Kakva je procedura uključenja/isključenja suradnika na projekt?
O: Uključenje ili isključenje suradnika potrebno je obrazložiti u obrascu Zahtjev za izmjene koji je dostupan na mrežnoj stranici za voditelje projekata na poveznici http://www3.hrzz.hr/default.aspx?id=2273 te dostaviti odgovarajuće priloge navedene u zahtjevu.
U slučaju odobrenja uključenja suradnika potrebno je da se isti registrira u EPP sustav Hrvatske zaklade za znanost i Uredu Zaklade dostavi ID te informacije o ulozi i statusu na projektu.
 
P:  Kakva je procedura nakon provođenja natječaja o zapošljavanju poslijedoktoranda?
O: Voditelj projekta dužan je u roku od 8 dana od završetka postupka zapošljavanja poslijedoktoranda na matičnoj ustanovi Uredu Zaklade dostaviti natječajnu dokumentaciju (životopis, tekst natječaja i izvor objavljivanja), sklopljeni ugovor o radu s poslijedoktorandom te pročišćeni radni i financijski plan s naznačenim imenom izabranoga kandidata. Poslijedoktorand se također treba prijaviti u EPP sustav Hrvatske zaklade za znanost i Uredu Zaklade dostaviti ID, ulogu i status na projektu.
 
P: Je li moguće neutrošena sredstva koja su nastala uštedom u jednoj stavci prenamijeniti u trošak iste vrste?
O: Ukoliko iznos sredstava ne prelazi dozvoljeno odstupanje od 10% odobrenog iznosa za redovno izvještajno razdoblje, voditelj može samostalno učiniti spomenutu izmjenu uzimajući u obzir da će svrsishodnost i opravdanost prenamjene procjenjivati vrednovatelji na kraju izvještajnog razdoblja. Predložene izmjene financijskog i radnog plana, gdje odstupanje prelazi dozvoljenih 10% odobrenog iznosa za redovno izvještajno razdoblje, potrebno je obrazložiti u Zahtjevu za izmjene.
 
P: Uključuje li dozvoljeno odstupanje od 10% odobrenog iznosa za redovno izvještajno razdoblje i odstupanje među kategorijama?
O: Dozvoljeno odstupanje od 10% odobrenog iznosa za redovno izvještajno razdoblje odnosi se na odstupanje unutar stavki jedne kategorije, na odstupanje među kategorijama te uvođenje novih stavki (u okviru prihvatljivih troškova natječaja u sklopu kojega je projekt financiran) i u tom slučaju nije potrebno tražiti odobrenje Zaklade. Pritom se ukupni iznos koji je planiran u financijskom planu ne smije prekoračiti.
 
P: Ako račun prelazi iznos predviđen stavkom u financijskom planu, je li dopušteno takav račun platiti iz različitih izvora tako da voditelj projekta tereti projekt u dijelu koji odgovara ugovorenom iznosu, a ostatak pokrije iz drugih izvora matične ustanove? 
O: Opisano je dopušteno. U periodičnom će izvješću voditelj projekta prijaviti iznos za one stavke računa koje terete projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost, odnosno koje je nabavio za potrebe projekta. Na računu je potrebno naznačiti iznos koji se pokriva iz sredstava projekta.
 
P: Je li moguće refundirati trošak prijevoza ili smještaja ako je netko od članova istraživačke grupe platio takav trošak, odnosno račun nije izdan na ustanovu?
O: Moguće je da plaćanje izvrši fizička osoba te da predmetni iznos ustanova s kojom je sklopljen ugovor o financiranju refundira istoj osobi.
Prilikom dostave izvješća potrebno je dostaviti dokument na temelju kojeg je izvršena isplata te bankovni izvod ili isplatnicu glavne blagajne računa ustanove s kojom je sklopljen ugovor o financiranju (nije potrebno dostavljati bankovni izvod fizičke osobe koja je izvršila plaćanje).
 
P: Je li moguće isplaćivati honorare suradnicima na projektu?
O: Prema Uputama za prijavu projektnih prijedloga voditelju i suradnicima na projektu iz sredstava projekta nije moguće isplaćivati honorare.